Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej madclinic.pl jest MaD Clinic Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego 7c, 50-326 Wrocław, NIP: 8951923139, REGON: 020688423,
KRS: 0000302840, adres poczty elektronicznej: kontakt@madclinic.pl, dalej
„Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dalej jako RODO.
3. W naszej działalności korzystamy ze specjalnej aplikacji webowej MEDFILE
służącej prowadzeniu dokumentacji medycznej naszych usługobiorców
zsynchronizowanej z kalendarzem wizyt, dlatego Twoje dane mogą być przez nas
powierzane firmie BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP:
6423125404, REGON: 241544443, KRS: 0000351860
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są
wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością
Usługobiorcy na stronie internetowej madclinic.pl
3. celów marketingowych (Newsletter)
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres e-mail,
3. Numer telefonu,
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane
eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony
internetowej.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA
DANYCH

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych
osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą,
samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z RODO przetwarzanie danych możliwe jest gdy:

1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do
podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
2. jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym
celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3. mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie
Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom
państwowym art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w
ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
(pkt 2 podpkt. 1).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO
TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@madclinic.pl

5. PLIKI “COOKIES”

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich
użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1. sesyjne
2. stałe
3. analityczne
4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia
strony internetowej).
5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować
jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej
Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
strony internetowej.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
3. MaD Clinic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności
w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych
rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.